สรุปรายงานการอบรม “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”

ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน …
โดยวิทยากร จากโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
…………………………………………………………………………………………………

5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด
ทางสายกลาง …. พอเพียง
พอประมาณ + มีเหตุผล + มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้วยเงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม
ความรู้ = รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ในการนำหลักวิชาต่างๆ มาใช้
คุณธรรม = สติ ปัญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน

นำไปสู่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง…

…………………………………………………………………………………………………..
แหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมมากๆ
1. มูลนิธิชัยพัฒนา
2. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
3. คลิปการ์ตูนพอเพียง น่ารัก ชัดเจน
4. ข้อมูลเอกสารและนำเสนอสำหรับครู
5. ภาพประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

…………………………………………………………………………………………………..
ลำดับขั้นการนำสู่โรงเรียน…
1.    ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  4  องค์ประกอบ 14  ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่  1    นโยบาย
องค์ประกอบที่  2    วิชาการ
องค์ประกอบที่  3    งบประมาณ
องค์ประกอบที่  4    บริหารทั่วไป
2.    ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  4  องค์ประกอบ  14  ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่  1    หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่  2    การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่  3    สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่  4    การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.    ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1    การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2      กิจกรรมนักเรียน
องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
4.    ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  2  องค์ประกอบ  7  ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1     การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบที่ 2       การติดตามและขยายผล
5.    ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  4  องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1    สถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2    ผู้บริหารสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3    บุคลากรของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 4    นักเรียน

…………………………………………………………………………………………………..
ปฏิบัติการใน ด้านที่ 2 ตามนี้…

 • บูรณาการสาระ
 • คำอธิบายรายวิชา
 • จัดทำหน่วยโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
 • จัดทำแผนบูรณาการโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
 • ผลิตสื่อ ทำทะเบียนสื่อ
 • สำรวจแหล่งเรียนรู้ ทำทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่น…

…………………………………………………………………………………………………..

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

1.    หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
2.    แผนปฏิบัติการประจำปี
3.    คำสั่ง / ประกาศ
4.    บันทึกการประชุม / การนำผลการรายงานไปใช้ / เอกสารการประชุม
5.    รายงานผลการปฏิบัติงาน / รายงานการดำเนินโครงการ
6.    ผลการวัดความสำเร็จของกิจกรรมในแต่ละโครงการ / รายงานผลการจัดกิจกรรม
7.    แผนการติดตามประเมินผล
8.    เครื่องมือการติดตามประเมินผล
9.    รายงานการวิจัย
10.    แผนการนิเทศ / บันทึกผลการนิเทศ / ภาพนิ่ง / วิดิทัศน์
11.    เอกสารการระดมทุน / ทรัพยากร
12.    รายงานการใช้ทรัพยากร ในการจัดการศึกษา
13.    แหล่งเรียนรู้ / หลักฐานเชิงประจักษ์
14.    สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน / ทะเบียนสื่อนวัตกรรม
15.    เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16.    สังเกตสภาพภูมิทัศน์
…………………………………………………………………………………………………


ผลลงไปที่นักเรียน ก็มาจาก…

ภูมิทัศน์ของเราที่จัดไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัว

4 comments

 1. admin พูดว่า:

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy
  เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
  3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ
  3 ห่วง ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
  2 เงื่อนไข มีคุณธรรม นำความรู้
  (เงื่อนไขความรู้ 3 ร รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง)
  (เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ)
  สมดุล 4 มิติ
  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม (กิจ ล้อม สัง วัฒนธรรม)

  หลักความพอดี 5 ประการ หลักเหตุผล 5 ประการ หลักภูมิคุ้มกัน 2 หลัก
  จิตใจ ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ภูมิปัญญา
  รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง
  สังคม ประกอบอาชีพสุจริต
  ทรัพยากร เลิกแก่งแย่งผลประโยชน์
  เทคโนโลยี ไม่หยุดนิ่งในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากในชีวิต ภูมิธรรม
  ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและแบ่งปัน
  เศรษฐกิจ ปฏิบัติตนลดละเลิก อบายมุข

  เป้าหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากระดับ
  ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
  3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ (ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)
  ลำดับขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7
  1.(ความพอประมาณ)
  มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
  อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
  2. (ความมีเหตุผล)
  ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
  อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
  3.(การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว)
  กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
  ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท ชุมชน
  ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อัญเชิญมาครั้งแรกใน
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
  วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  การสร้างภูมิคุ้มกัน
  ข้อใดเรียงลำดับ หลักการสร้างภูมิคุ้มกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั้น
  จัดการตน – รวมกลุ่ม – เครือข่าย
  หลักสมดุลของปรัชญาเศรษฐกิจข้อใดสำคัญที่สุดในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1
  เศรษฐกิจ
  ตาม ROAD MAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพฐ. ควรจัดให้มีการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสำหรับชั้นใดโดยเฉพาะ ม.1-3
  “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน
  1.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา
  2.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
  3.คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
  - 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  - 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
  3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
  4.เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
  - 4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบ ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  - 4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
  5.แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

 2. admin พูดว่า:

  งานที่รับสำหรับการบูรณาการเข้ากับวิชาฟิสิกส์ :: การเคลื่อนที่ของเส้นไหมไปสู่ผืนผ้า จำนวน 4 ชั่วโมง … งานนี้ 4/1 – 4/4 รวม 4 ห้อง มีเอี่ยวด้วยกัน…

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *